Alles wat u moet weten

Wilt u voor een Nederlandse werkgever werken? Dan heeft u een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) nodig. Deze kunt u samen met uw werkgever aanvragen. De vergunning wordt afgegeven door de IND.

Bij topfuncties in de branches dans, klassieke muziek, opera, musical, theater, toneel en cultuurwerkplaatsen wordt de arbeidsmarkttoets niet toegepast; dat betekent dat de werkgever niet eerst op zoek hoeft naar werknemers in Nederland of andere EU-landen voordat hij een buitenlandse werknemer in dienst mag nemen.

Freelancers

Wilt u als freelancer aan de slag in de creatieve sector in Nederland? Als uw werk het Nederlands cultureel belang dient, kunt u een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer aanvragen. De IND wint hierover advies in bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • je hebt zekerheid over tenminste 3 projecten in de toekomst in de Nederlandse kunstsector
 • je verwacht voldoende te verdienen
 • je schrijft je in bij de Kamer van Koophandel
 • je staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente
 • je hebt een ziektekostenverzekering
 • je vormt geen bedreiging voor de openbare orde

De verblijfsvergunning
De verblijfsvergunning voor freelancers is geldig voor 2 jaar, en kan verlengd worden met 5 jaar, als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • u werkt nog steeds als kunstenaar
 • u voldoet aan het middelenvereiste
 • u hebt geen bijstand of andere publieke middelen aangevraagd
 • u bent niet in aanraking gekomen met de politie

U mag met deze verblijfsvergunning uitsluitend werk verrichten als zelfstandig ondernemer. Voor elke andere vorm van arbeid heeft een aparte werkvergunning nodig.

Aziatische horeca

Wanneer een Aziatische horecaondernemer een kok van buiten de EU in dienst wil nemen, moet hij voor deze werknemer een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen. In sommige gevallen gelden speciale voorwaarden.

Voor wie?
Onder de Aziatische horeca vallen de volgende keukens: Chinees, Indiaas, Indonesisch, Japans, Koreaans, Maleis, Thais, Tibetaans en Vietnamees.

De speciale regels gelden voor koks van buiten de EU op niveau 4-6; dit zijn specialiteitenkoks, souschefs, allround koks en chef-koks.

De voorwaarden
Om koks op niveau 4-6 van buiten de EU aan te nemen hoeven Aziatische horecaondernemers niet eerst op zoek naar een geschikte kok in Nederland of een ander EU-land.

Om vrijgesteld te worden van de arbeidsmarkttoets moet de Aziatische werkgever redelijke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden (waaronder een marktconforme beloning) garanderen, en bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

 • tenminste 1 niet-vergunningsplichtige keukenmedewerker niveau 2/3 aannemen uit Nederland of een ander EU-land voor een fulltime functie van tenminste 1 jaar
 • in geval van een kleine werkgever: tenminste 1 niet-vergunningsplichtige keukenmedewerker niveau 2/3 aannemen uit Nederland of een ander EU-land voor een parttime functie (ten minste 16 uur) van tenminste 1 jaar
 • een niet-vergunningsplichtige keukenmedewerker uit Nederland of een ander EU-land die al in dienst is opschalen met ten minste 1 niveau, voor ten minste 1 jaar
 • tenminste 1 van de volgende opleidingen realiseren:
  • een stage- of leerarbeidsplaats in het kader van een opleiding voor een keukenfunctie, van ten minste 450 uur
  • een opleidingstraject in de vorm van ‘training on the job’ om een werknemer uit Nederland of een ander EU-land om of bij te scholen voor een keukenfunctie in de Aziatische keuken
  • opleiding tot leermeester en/of coach en een cursus Nederlandse taal voor 1 van de niet-vergunningplichtige werknemers en/of de eigenaar

De vergunning
De vergunning is geldig voor 2 jaar en kan worden verlengd, als de werkgever nog steeds aan de voorwaarden voldoet.

EU langdurig ingezetenen

In een aantal EU-lidstaten kunt u de status EU-langdurig ingezetene krijgen. Dit is een Europese variant van de permanente verblijfsvergunning.

Heeft u de status EU-langdurig ingezetene in een ander EU-land verkregen en wilt u in Nederland een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer aanvragen? Dan gelden er versoepelde voorwaarden.

Zelfstandig ondernemen
Als EU langdurig ingezetene word je niet getoetst aan het puntensysteem om een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer te verkrijgen. Wel moet je aantonen dat je onderneming een goede kans van slagen heeft in Nederland, door onder andere het volgende aan te leveren:

 • ondernemingsplan met informatie over marktanalyse, product/dienst, prijs, organisatie en financiering
 • bewijs van te verwachten omzet: prognose van erkend boekhouder over de komende 3 jaar
 • eventuele noodzakelijke vergunningen om een beroep of bedrijf uit te oefenen
 • kopieën van behaalde diploma’s
 • kopie van de door de andere lidstaat afgegeven EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen

In welke EU-landen?
Niet in alle EU-landen kun je de status EU-langdurig ingezetene aanvragen.

Wanneer iemand van buiten de EU (derdelander) in Nederland wil werken kan dat als kennismigrant, met een Blauwe Kaart of met een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid. Als er sprake is van een intra-company transfer (ICT) is wellicht de Europese ICT-Richtlijn van toepassing. Ook zijn er bijzondere regels voor detachering binnen Europa.

Kennismigrant
De kennismigrantenregeling is de meest toegankelijke procedure om hoogopgeleid personeel van buiten de EU in dienst te nemen. Bedrijven moeten door de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) erkend zijn als sponsor van kennismigranten (erkend referent). De kennismigrant moet voldoende gaan verdienen.

Voor wetenschappelijk onderzoekers gelden speciale regels. De kennismigrantenregeling is verreweg de meest populaire optie voor bedrijven die internationaal personeel in dienst willen nemen.

Europese Blauwe Kaart
Ook de Blauwekaartregeling faciliteert arbeidsmigratie van hoogopgeleide expats, maar de voorwaarden zijn een stuk zwaarder dan bij de kennismigrantenregeling. De inkomenseis ligt hoger en er gelden diploma-eisen. Wel kan een Blauwe Kaarthouder makkelijker aan het werk in een andere lidstaat. De werkgever hoeft niet erkend te zijn als referent door de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND).

Intra-company transfer
Multinationals met een onderneming in Nederland kunnen personeel overplaatsen naar hun Nederlandse vestiging. Er zijn Europese regels (ICT-Richtlijn) en nationale regels voor een intra-company transfer (ICT), maar ook de kennismigrantenregeling kan van toepassing zijn. De keuze voor het juiste programma is afhankelijk van de aard van de overplaatsing. Bepaalde transfers kunnen maar onder één programma worden ingediend.

Grensoverschrijdende dienstverlening
Werkgevers in de EU kunnen hun niet-Europese werknemers tijdelijk in Nederland laten werken zonder hiervoor eerst een werkvergunning aan te vragen. Dit wordt grensoverschrijdende dienstverlening genoemd, ook wel detachering binnen Europa. De vrijstelling geldt alleen als aan specifieke voorwaarden is voldaan.

Werkvergunning (GVVA/TWV)
Als de kennismigrantenregeling en Blauwe Kaartregeling niet van toepassing zijn, kan soms een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) worden aangevraagd. Dit is het geval voor sommige speciale beroepsgroepen, zoals kunstenaars, sporters en koks in de Aziatische horeca. In sommige gevallen is alleen een werkvergunning nodig.

Werkvergunning (GVVA / TWV)

Wanneer een werkgever in Nederland een werknemer van buiten de EU (derdelander) in dienst wil nemen zonder gebruik te maken van de kennismigrantenregeling, ICT-regeling of Blauwe Kaartregeling kan misschien een GVVA worden aangevraagd: een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid.

Met de GVVA krijgt een buitenlandse werknemer recht op verblijf in Nederland én het recht om in Nederland te werken. Het is een gecombineerde aanvraag voor recht op verblijf en werk en leidt tot één beslissing en de uitgifte van één verblijfsdocument, het ‘vreemdelingenpasje’. Deze aanvraagprocedure is voorgeschreven in EU-richtlijn 2011/98.

Een GVVA kan worden aangevraagd voor het uitoefenen van een aantal speciale beroepen in Nederland. In sommige gevallen is alleen een werkvergunning vereist; dan kan een losse tewerkstellingsvergunning (TWV) worden aangevraagd.

Bijzondere beroepen
Voor een aantal bijzondere beroepen gelden bijzondere, op de aard van het beroep toegesneden regels. De meest voorkomende beroepen met specifieke voorwaarden zijn:

 • Aziatische horeca
 • kunst en cultuursector
 • Geestelijk bedienaars en kloosterlingen
 • Personeel van non-profit organisaties
 • sporters

Alleen een TWV
In een aantal gevallen is alleen een werkvergunning (TWV) vereist. Deze kan bij het UWV worden aangevraagd. Alleen de werkgever kan een ‘losse’ TWV aanvragen.

Enkele gevallen waarin de TWV apart moet worden aangevraagd zijn:

 • de buitenlandse werknemer heeft een Nederlandse verblijfsvergunning, maar mag niet of beperkt werken en hij/zij wil toch, meer of in een andere hoedanigheid werken in Nederland, zoals bijvoorbeeld studenten
 • de buitenlandse werknemer komt voor minder dan 3 maanden naar Nederland en wil in deze periode werken; een verblijfsvergunning is dan niet nodig, een werkvergunning wel
 • Kroaten zijn Unieburgers en hebben geen verblijfsvergunning nodig om langer dan 3 maanden in Nederland te verblijven. Om te mogen werken, hebben ze tot 1 juli 2018 nog wel een TWV nodig; pas na die datum zijn zij ook vrijgesteld van het TWV-vereiste.

Verblijfsvergunning en TWV apart aanvragen 
Voor enkele categorieën is het niet mogelijk recht op verblijf en werk in één keer aan te vragen. Er moeten dan 2 vergunningen apart worden aangevraagd: een verblijfsvergunning en een TWV. Dit is bijvoorbeeld het geval voor seizoenarbeiders die voor langer dan drie maanden naar Nederland komen.

De arbeidsmarkttoets
Wanneer een werkgever een werknemer van buiten de EU wil aannemen die niet binnen de hierboven beschreven categorieën valt, is het theoretisch mogelijk een ‘getoetste’ GVVA aan te vragen. De werkgever moet dan eerst op de Nederlandse en de Europese arbeidsmarkt hebben gezocht naar personeel waarvoor hij géén werkvergunning nodig heeft. Alleen als er geen geschikt personeel in Nederland of een ander EU-land aanwezig is, kan de IND aan een werknemer van buiten de EU een GVVA verlenen. Deze voorwaarde wordt ook wel de arbeidsmarkttoets genoemd.

Door deze strikte toets worden in de praktijk bijna geen reguliere GVVA’s meer verleend. Slechts zelden kan worden hard gemaakt dat er geen geschikt personeel elders op de Nederlandse of Europese arbeidsmarkt aanwezig is. Mocht je twijfelen of deze situatie toch op jou van toepassing is, raden wij aan contact op te nemen met ons voor advies over de mogelijkheden.

Afhankelijk van de omstandigheden en de functie kunnen de volgende categorieën van toepassing zijn op jouw situatie:

 • kennismigranten
 • Blauwe Kaart
 • Intra-company transfer

Grensoverschrijdende dienstverlening