Privacyverklaring

22 mei 2018

B&G Adviesbureau en Consultancy (hierna te noemen “ons” of “wij”), gevestigd aan De Vlinderhoven 103 te Schiedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt binnen ons kantoor, voor welk doel deze worden verwerkt en op welke wijze dit geschiedt.

Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. B&G Adviesbureau en Consultancy kan onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Geslacht
 • Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
 • Burgerservicenummer
 • Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website, zoals een IP-adres
 • Persoonsgegevens die u aan B&G Adviesbureau en Consultancy verstrekt ten behoeve van een sollicitatie.
 • Alle overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons

Doeleinden en grondslagen voor verwerking

B&G Adviesbureau en Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens om juridische diensten aan u te kunnen verlenen en om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens voor marketing doeleinden, het behandelen van uw sollicitatie en voor het genereren van statistieken betreffende onze website.

 • De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van een de volgende grondslagen:
 • Uitvoering van uw overeenkomst met B&G Adviesbureau en Consultancy
 • Uw toestemming
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Het gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn persoonsgegevens

B&G Adviesbureau en Consultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Wij hanteren voor bepaalde persoonsgegevens de volgende bewaartermijnen:

 • Digitaal dossier: 20 jaar
 • Fysiek dossier: 10 jaar
 • Sollicitaties: 4 weken, tenzij u toestemming verleent om uw sollicitatie 1 jaar in ons bestand te houden

Delen van persoonsgegevens met anderen
B&G Adviesbureau en Consultancy kan uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen delen met derden, uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het delen van uw gegevens in bovengenoemde gevallen geschiedt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen.

Met derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Derden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving;  B&G Adviesbureau en Consultancy is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door derden.

Beveiliging
B&G Adviesbureau en Consultancy neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan wordt u verzocht contact met ons op te nemen via het contactformulier.

Cookies en Google Analytics
B&G Adviesbureau en Consultancy maakt op haar website gebruik van technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Het blokkeren van cookies kan echter wel van invloed zijn op het functioneren van onze website.

Voor de cookies die Google Analytics op de website van B&G Adviesbureau en Consultancy plaatst en de data die Google hiermee verzamelt, verwijzen wij u naar de verklaringen die Google daarover heeft gegeven op hun website.

Meer informatie over cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org.

Uw rechten
Als betrokkene beschikt u over een aantal rechten:

 • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens
 • Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist of onvolledig zijn
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit)
 • Het recht om de gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken

Wij willen u er op wijzen dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens toch te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Hiernaast willen wij u erop wijzen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Mocht u naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben of een klacht, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via: het contactformulier of:

B&G Adviesbureau en Consultancy
t.a.v. Compliance
Postbus 4079
3102 GB  Schiedam