Algemene Voorwaarden

Algemeen

 1. B&G Adviesbureau is de eenmanszaak van mevrouw mr. A.N. Badeloe (jurist), geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24398102.
 2. B&G Adviesbureau is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In geval van wijziging, gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op bg-adviesbureau.nl.
 3. De cliënt is de contractpartij van de jurist die de opdracht aanvaardt.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënt aan
  B&G Adviesbureau verstrekt.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de cliënt. De cliënt wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden.
 3. B&G Adviesbureau verleent zijn diensten ongeacht of daar een beloning voor is afgesproken uitsluitend onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt zelf, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Opdrachten

 1. Nadat door de cliënt een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een overeenkomst tot stand, wanneer B&G Adviesbureau deze, schriftelijk dan wel mondeling, heeft aanvaard.
 2. B&G Adviesbureau is vrij om een opdracht al dan niet te aanvaarden.
 3. De cliënt stemt ermee in, dat B&G Adviesbureau in overleg met de cliënt (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren, althans werkzaamheden laat waarnemen, door een andere advocaat onder diens verantwoordelijkheid. De cliënt accepteert dat in voorkomende gevallen die andere advocaat in rechte zal kunnen optreden.
 4. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
 5. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.
 6. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
  De cliënt vrijwaart B&G Adviesbureau tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door B&G Adviesbureau ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.
 7. B&G Adviesbureau zal - indien en voorzover mogelijk - eerst na overleg met de cliënt derden inschakelen, zoals bijvoorbeeld een deurwaarder.
  B&G Adviesbureau zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid betrachten, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelwijze van voornoemde derde(n).
 8. B&G Adviesbureau zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.
 9. B&G Adviesbureau zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënt. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen.
 10. De cliënt verleent aan B&G Adviesbureau toestemming voor het registreren en verwerken van persoonsgegevens.
 11. De cliënt zal aan B&G Adviesbureau steeds tijdig en volledig de informatie verstrekken die relevant is voor de correcte uitvoering van de verleende opdracht. De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 12. De cliënt zal B&G Adviesbureau van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte stellen die voor een goede uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden die pas na de aanvang van de werkzaamheden bekend worden.
 13. B&G Adviesbureau is op grond van wettelijke bepalingen verplicht om, in bepaalde gevallen en bij de uitvoering van de opdracht, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties onverwijld te melden aan de daarvoor bij wet aangewezen instantie. B&G Adviesbureau is bovendien wettelijk verplicht tot geheimhouding van deze melding. B&G Adviesbureau is nimmer aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van een dergelijke door B&G Adviesbureau gedane melding, ook niet indien de melding achteraf ongegrond blijkt te zijn, tenzij de cliënt aantoont dat het doen van de melding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. De cliënt vrijwaart B&G Adviesbureau tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassing door B&G Adviesbureau van de betreffende bepalingen.
 14. De cliënt is ermee bekend dat in geval een procedure wordt verloren een veroordeling kan plaatsvinden tot betaling van de (proces)kosten van de wederpartij, waaronder de griffie- en deurwaarderkosten en kosten van ingeschakelde deskundigen.
 15. De cliënt geeft B&G Adviesbureau het recht de aan haar of hem te betalen bedragen in het kader van de schikking, veroordelingen en/of proceskosten in naam van de cliënt te vorderen en uit te doen betalen op de bankrekening van B&G Adviesbureau.

Declaratie/honorarium en kosten

 1. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan B&G Adviesbureau honorarium, vermeerderd met kantoorkosten en BTW, verschuldigd. Onder kantoorkosten wordt verstaan de niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoon, telefax, fotokopieën etc. Deze kantoorkosten worden forfaitair vastgesteld op 5% van het honorarium.
 2. Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de cliënt. Onder verschotten wordt verstaan kosten, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, legeskosten, kosten voor het opvragen van (bijvoorbeeld medische) informatie en dergelijke.
 3. Tenzij anders overeengekomen, wordt het aan B&G Adviesbureau toekomende honorarium berekend op basis van het uurtarief.
 4. Het uurtarief van B&G Adviesbureau bedraagt - tenzij anders is overeengekomen -
  € 185,- - per uur (te vermeerderen met kantoorkosten en BTW).
 5. B&G Adviesbureau is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 januari te indexeren met de gemiddelde loonindex. Daarnaast kunnen veranderingen in het belang van de zaak, spoedeisendheid en ervaringsjaren, specialismen leiden tot (eventueel tijdelijke) aanpassing van het overeengekomen tarief. Dat zal echter zo tijdig mogelijk aan u worden aangekondigd en in beginsel geen terugwerkende kracht hebben.
 6. Ten aanzien van het honorarium is B&G Adviesbureau gerechtigd op enig moment een voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties, dan wel bij de einddeclaratie, worden verrekend.

Betaling

 1. Betaling van de declaratie dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen
  7 dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
 2. De kosten verbonden aan de betaling komen voor rekening van de cliënt.
 3. Betaling van de cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.
 4. Indien B&G Adviesbureau, zelf dan wel door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt tegen de cliënt, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de cliënt.
 5. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van de declaratie(s), heeft B&G Adviesbureau het recht om zijn werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. B&G Adviesbureau is slechts dan bevoegd gebruik te maken van dit opschortingsrecht, nadat de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld en de cliënt nog een korte termijn is geboden alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. B&G Adviesbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.

Registratie, Geheimhouding en ICT

 1. Op grond van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens, Privacy Regeling inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is beroepsmatig gebruik van uw gegevens zonder melding toegestaan. Daarnaast zal er van uw gegevens gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met u als cliënt).
 2. De cliënt gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door kantoor in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.

Archivering

 1. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van vijf (5) jaren na het einde van de zaak bewaard.

Klachten- en geschillenregeling

 1. B&G Adviesbureau neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het overeenkomst. Door het aangaan van een overeenkomst met B&G Adviesbureau aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling.
 2. Op alle overeenkomsten tussen B&G Adviesbureau en cliënt waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen B&G Adviesbureau en cliënt, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de rechtbank te Rotterdam.
 4. Op elke overeenkomst tussen B&G Adviesbureau en cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 5. De klacht dient in een klachtprocedure bij B&G Adviesbureau te worden behandeld, waarbij voorts met de cliënt zal worden besproken hoe de klacht zal worden afgehandeld.
 6. De cliënt dient zijn klacht aan B&G Adviesbureau voor te leggen binnen 6 weken na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
 7. B&G Adviesbureau zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan de cliënt uiteenzetten.
 8. Op de overeenkomst van opdracht tussen B&G Adviesbureau en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 9. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden prevaleert steeds boven een anderstalige versie daarvan.