Gezinshereniging

Woon je in Nederland, maar heb je gezinsleden in het buitenland? Dan kan je voor deze gezinsleden misschien een verblijfsvergunning aanvragen in het kader van gezinshereniging.

Voor wie?
Als je in Nederland woont, dan kunnen vaak ook je buitenlandse gezinsleden naar Nederland komen. Dit geldt voor Nederlandse burgers, maar ook voor houders van een Nederlandse verblijfsvergunning, mits je op het moment van de aanvraag een jaar in Nederland verblijft. Dit geldt niet wanneer je in Nederland bent met een tijdelijke verblijfsdoel, zoals bijvoorbeeld studie, detachering of seizoensarbeid.

Welke gezinsleden?
Onder gezinsleden worden de volgende personen gerekend:

 • gehuwde of geregistreerde partners, ook van gelijk geslacht
 • ongehuwde partners, ook van gelijk geslacht, indien je kan aantonen dat er een duurzame en exclusieve relatie bestaat
 • kinderen tot 18 jaar, onder bepaalde voorwaarden

Ook geadopteerde kinderen kunnen naar Nederland komen in het kader van gezinshereniging, maar voor hen gelden aparte voorwaarden.

De voorwaarden
Er is een aantal voorwaarden waaraan de gezinsleden moeten voldoen:

 • de referent in Nederland voldoet aan de inkomenseis, of komt in aanmerking voor vrijstelling van deze vereiste
 • de buitenlandse partner heeft het basisexamen inburgering buitenland behaald, of komt in aanmerking voor vrijstelling van deze vereiste de gezinsleden gaan in Nederland op hetzelfde adres wonen
 • de referent in Nederland en de partner in het buitenland zijn tenminste 21 jaar oud

Inkomenseis
Als referent in Nederland moet je zelfstandig en duurzaam beschikken over voldoende middelen van bestaan.

Zelfstandig betekent dat je zelf je inkomen verdient. Een uitkering uit publieke middelen, zoals een bijstandsuitkering, wordt niet gezien als zelfstandig en kun je niet opgeven als inkomen.

Basisexamen Inburgering Buitenland
Als buitenlandse partner moet je in sommige gevallen eerst het Basisexamen Inburgering Buitenland behalen. Hiervoor heb je een basiskennis van de Nederlandse taal en samenleving nodig. Het examen bestaat uit 3 onderdelen: leesvaardigheid, spreekvaardigheid en kennis van de Nederlandse samenleving.

De MVV
Als je langer dan 3 maanden in Nederland wilt verblijven heb je een speciaal visum nodig: een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Als de aanvraag is goedgekeurd, kan je het visum ophalen bij de ambassade of het consulaat waar je het inburgeringsexamen hebt afgelegd. Je moet binnen 3 maanden na afgifte naar Nederland reizen. In Nederland krijg je de verblijfsvergunning.

De verblijfsvergunning
De verblijfsvergunning is over het algemeen 5 jaar geldig, tenzij de referent in Nederland een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heeft. In dit geval geldt de einddatum van deze verblijfsvergunning ook voor de gezinsleden.

Met de verblijfsvergunning dezelfde verblijfs- en arbeidsrechten als je partner.

Verplichtingen
Ook nadat de gezinsleden in Nederland zijn gearriveerd zijn er bepaalde verplichtingen waaraan je als gezin moet voldoen om de verblijfsvergunning te behouden:

 • de relatie tussen de partners duurt voort
 • alle gezinsleden wonen op hetzelfde adres in Nederland
 • als gezin beschik je zelfstandig over voldoende middelen van bestaan
 • de gezinsleden doen geen beroep op publieke middelen, zoals een bijstandsuitkering

Wanneer er wijzigingen optreden in de persoonlijke situatie waardoor je niet meer aan deze voorwaarden voldoet, ben je als referent en partner verplicht deze te melden aan de IND.
Doe je dit niet, dan riskeer je een boete.

Permanent verblijf

Na 5 jaar onafgebroken verblijf in Nederland kun je een verblijfsvergunning aanvragen voor onbepaalde tijd. Deze kent 2 varianten:

 • verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene, op basis van EU-wetgeving
 • verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, op basis van nationale wetgeving

De IND beoordeelt voor welke vergunning je in aanmerking komt.

Waarom permanent verblijf?
Met een permanente verblijfsvergunning (zowel EU als nationaal) is je verblijf in Nederland niet meer verbonden aan een bepaald verblijfsdoel. Het is in beginsel voor onbepaalde tijd en kan alleen worden ingetrokken als je een zwaar strafbaar feit pleegt of je hoofdverblijf voor langere tijd buiten Nederland is. Bovendien ben je vrij op de arbeidsmarkt, wat betekent dat je geen werkvergunning nodig hebt om in Nederland te mogen werken. Je dient alleen elke 5 jaar een nieuw pasje aan te vragen, een eenvoudige administratieve procedure.

Permanent verblijf is niet hetzelfde als Nederlanderschap. Als Nederlands burger mag je stemmen en je verkiesbaar stellen voor het parlement. Ook mag je een Nederlands paspoort aanvragen. Echter, in sommige gevallen moet je afstand doen van je andere nationaliteit(en). Met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd behoud je je nationaliteit(en).

Verblijf als EU-langdurig ingezetene
Als EU-langdurig ingezetene kun je gemakkelijker een verblijfsvergunning als EU-langdurig ingezetene aanvragen in een ander EU-land, hoewel de voorwaarden per land kunnen verschillen.

In Nederland gelden de volgende voorwaarden:

 • je woont tenminste 5 jaar onafgebroken in Nederland met een geldige verblijfsvergunning1
 • op het moment van de aanvraag heb je een geldige verblijfsvergunning met een niet-tijdelijk verblijfsdoel
 • je hebt het inburgeringsexamen gehaald
 • je hebt voldoende en duurzaam inkomen. Het standaardbedrag wordt elk jaar op 1 januari herzien.

Verblijfsvergunning onbepaalde tijd
Als je (nog) niet aan de voorwaarden voldoet voor de status EU-langdurig ingezetene, kom je misschien in aanmerking voor een Nederlandse verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

De voorwaarden zijn:

 • je woont tenminste 5 jaar onafgebroken in Nederland met een geldige verblijfsvergunning2
 • op het moment van de aanvraag heb je een geldige verblijfsvergunning met een niet-tijdelijk verblijfsdoel
 • je hebt het inburgeringsexamen gehaald
 • je hebt voldoende en duurzaam inkomen. Het standaardbedrag wordt elk jaar op 1 januari herzien

2Dit mogen verblijfsvergunningen met een tijdelijk of niet-tijdelijk verblijfsdoel zijn. Alle aaneengesloten verblijfsvergunningen die je in de afgelopen 5 jaar hebt gehad mag je bij elkaar optellen.